Recull patrimonial: present i futur
Projecte del C.R.A. curs 2004/05

Pàgina d'inici


1.- INTRODUCCIÓ

Des de que iniciàrem el pla d'acollida, ens proposàrem per a cada curs escolar la concreció dels seus objectius en uns PROJECTES ANUALS. És aixina com el curs 1999-00 encetàrem el Projecte "El nostre patrimoni", el 2000-01 i 2001-2002 continuàrem amb els projectes de "Recuperant el passat" i "La dolça gastronomia", respectivament.

El proppassat 2002-03 encetàrem el projecte "Literatura Popular". La primera part del projecte finalitzà amb l'edició d'un recull de contes que editàrem i que gràcies al recolzament de Conselleria ha pogut arribar a la major part dels centres públics de la província de Castelló.

Aquests projectes són tota una declaració d'intencions educatives i de com entenem en el CRA El Trescaire la comunitat educativa i amb una tendencia clara d'arribar a treballar com una COMUNITAT D'APRENENTAGE.

En principi, ens hem marcat unes metes i una metodologia general que responen a la filosofia del nostre tarannà i que ens serveixen de marc referencial des d'on inferir el nivell següent de concreció: els projectes anuals.

2.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS I CARACTERÍSTIQUES

Des de que ens conformàrem amb un Col·legi Rural Agrupat, els projectes que hem anat desenvolupant han tingut uns motius de ser semblants, al menys en el rerefons. Ells es corresponen amb les següents característiques:

El C.R.A. El Trescaire, dissenya anualment (o bianualment) un projecte que, directament i transversal, acompleix i consolida tots aquests motius amb la metodologia esmentada.

Per al curs 2004-2005, continuem amb el projecte encetat el curs anterior, que denominàrem Recull Patrimonial. El motiu és que ens hem trobat amb un projecte extensíssim i amb moltes possibilitats didàctiques, de tarannà cohesiu i força participatives. Açò ha fet que no acabàrem tots aquells objectius que ens proposàrem el curs 2003-04. Tot i que enguany hem recopilat una gran quantitat de dades, encara ens han quedat molts més continguts per investigar. Tasca que pensem completar el proper curs.

3.- OBJECTIUS DEL PROJECTE

4.- CONTINGUTS DEL PROJECTE

El projecte bianual denominat Recull Patrimonial i Futur té dues vessants:

è Primera

Consisteix en investigar i recollir, a l'àmbit de la comunitat educativa, tot un seguit de trets significatius del quatre pobles que conformem el CRA per tal de conéixer i conéixer-nos (intercanviant informació) amb la finalitat de cohesionar-nos, entendre'ns i vertebrar la noció de comarca.

Aquest projecte ha partit d'unes premises bàsiques: donar a conéixer l'entorn i les característiques comunes i particulars de tots quatre aularis als nou-vinguts, obrir l'escola a la interculturalitat i a la comarca i, així, re-conéixer la realitat comarcal i la varietat intercultural com a cosa enriquidora i no creadora de divisions i partidismes. Que la gent de la comarca aprenga a valorar allò que formant part del seu patrimoni, de la cultura popular, no ha assolit, generalment, el prestigi que mereix, i, al mateix temps, apropar-lo a la realitat quotidiana de l'alumnat, integrant amb un tot les diversitats alienes a la nostra cultura.

EL MEU POBLE: ELS CARRERS B

TREBALL

MAPA DEL TERME E

TREBALL

HISTÒRIA ¨

TREBALL

CONSTRUCCIONS C

Civils

TREBALL

Religioses

TREBALL

Quin any va ser construït/da?

Quin tipus d'art predomina? (façana i interior)

Si hi ha pintures, qui és l'autor?

A quin patró estan dedicades?

Hi ha més sants? Quin són?...

(Facilitarà informació el rector. Fotos)

Rurals

TREBALL

FAUNA I FLORA ó

FOLKLORE ¯

Festes

TREBALL

Música

TREBALL

PERSONATGES IL·LUSTRES

MOVIMENT ASSOCIACIONISTA "

FUTUR Â

TREBALL

ALTRES CULTURES DELS NOSTRES ALUMNES û

TREBALL

è Segona

UN PASSEIG PEL PLA DE L'ARC

JUSTIFICACIÓ:

La segona vessant, fa referència al tractament lecto-escriptor de tot el projecte i a l'ús de les noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC).

Entenem que la Comunicació Audiovisual és un llenguatge complert i, com a tal, té els seus propis codis i normes de funcionament. Així mateix, els missatges que emeten els mitjans provoquen uns determinats efectes en els consumidors. És per això que considerem imprescindible que l'alumnat del segle XXI estiga ben preparat per desxifrar els missatges audiovisuals, conega el seu llenguatge i puga produir els seus propis missatges.

En un món cada vegada més mediatitzat pels mitjans de comunicació i per les noves tecnologies, és necessari saber descodificar adequadament la informació que ens arriba i saber-la utilitzar correctament. Amb l'aparició de les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació apareix un nou concepte de llenguatge: el llenguatge multimèdia que incorpora un nou element: la interactivitat. És per això que avui creiem necessari fer una nova definició de l'Educació Audiovisual, afegint tots els elements que les noves tecnologies ens aporten i tenint molt en compte que el domini del llenguatge multimèdia suposa també, i sobretot, el coneixement dels codis del llenguatge audiovisual.

En definitiva, creiem que l'objectiu fonamental de la competència bàsica en Educació Audiovisual és aconseguir que l'alumnat sàpiga llegir i escriure missatges audiovisuals i així esdevinga capaç de fer un ús racional dels mitjans de comunicació audiovisuals.

Serà important el paper de les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) com a transmissor i conservador de la informació rebuda. Per què? perquè quan els alumnes arriben a l'escola ja són consumidors habituals d'imatges audiovisuals. Per tant, l'escola ha de potenciar el desenvolupament d'estos processos comunicatius per tal d'esdevenir un model constant de comunicació. L'escola ha de fer possible la comprensió de les imatges de la mateixa manera que potencia la comprensió dels estímuls verbals.

El llenguatge audiovisual està tant arrelat a la realitat que no és possible prescindir-ne si volem partir dels interessos del xiquets.

Per tot això, hem pensat treballar amb un PROJECTE TELECOL·LABORATIU que tot seguit expliquem...

EL PLA-NET

El PLA-NET és un projecte telemàtic d'intercanvi d'informació sobre quatre municipis del Pla de l'Arc, subcomarca de la Plana Alta, que comprén els pobles de la Pobla Tornesa, Benlloch, Vilanova d'Alcolea i la Torre d'En Doménech a partir de les aportacions dels alumnes dels centres esmentats.

Objectius

Fomentar l'ús de les noves tecnologies de la informació entre alumnes del CRA El Trescaire.

Crear un entorn de treball cooperatiu entre alumnes de les escoles del Col·legi Rural Agrupat El Trescaire.

Elaborar un recull d'informació sobre els municipis del CRA.

A qui s'adreça

Preferentment, a grups classe d'infantil i primària del CRA El Trescaire.

Metologia de Treball

Es posarà a disposició del participants en el projecte una web.

L'animador de  la web serà Augustinet, (personatge romà que viu a l'Hostalot de Vilanova i que s'ha  despertat, després d'estar 19 segles adormit, en vore les maleses que han fet a la seua Via Augusta).

Augustinet deixarà, al llarg del curs que el projecte estarà actiu, alguns missatges a la web que faran de fil conductor. En ells, el personatge es relaciona amb els alumnes, els explica les seues històries i demana ajut per conèixer com és en l'actualitat la seva Via Augusta i poblaments.

Els alumnes ajudaran Augustinet responent-li el que vol saber dels quatre pobles directament des de la web del projecte. Amb les dades que els  grups aporten s'aniran completant les dades de la subcomarca.

A més, cada grup podrà proposar un enigma sobre el seu municipi. La resposta s'ha de poder trobar navegant per Internet.

El professorat que participe en el projecte haurà d'estar en tot moment coordinat i podrà posar-se en contacte mitjançant l'adreça electrònica:

12005684@centres.cult.gva.es

Requisits

És imprescindible disposar de connexió a Internet. Els grups classe que desitgen participar en el projecte han de prendre el compromís de contribuir a la realització de totes les propostes bàsiques durant tot el projecte.

D'un mateix centre educatiu poden participar-hi diferents grups classe.

En fer la programació del curs, s'ha cregut convenient que el professorat participant reservés un mínim d'una sessió setmanal amb alumnes per a treballs relacionats amb el projecte.

Temporització del PLA-NET

El PLA-NET està pensat per a ser desenvolupat durant tot el curs escolar 2004-2005, d'acord amb el calendari que es proposa a continuació:

Novembre 2004

Difussió, presentació i coordinació del projecte i de la web fins al 5 de desembre.

Gener 2005

Recerca i remetre informació sobre el terme i rutes de senderisme. 

Febrer 2005

Recerca i remetre informació sobre festa de Sat Antoni i folklor. 

Març 2005

Recerca i remetre informació sobre flora i fauna i futur. 

Abril i Maig 2004

Muntatge de tot el material rebut, arxius d'imatge, text i so per elaborar un CD i un catàleg.

Juny 2004

Presentació i lliurament a tota la comunitat educativa del material elaborat.

Missatges d'Augustinet  

Hola amics, sóc Augustinet, picapedrer romà de la Pobla. Eixos mil·liaris que encara teniu per ahí, van passar per les meues mans allà pel segle II. M'agradaria que m'explicàreu com són ara els pobles vostres que la Via Augusta travessa, quins canvis han hi hagut. I si em voleu explicar alguna cosa que siga important per vosaltres, el meu correu electrònic és: 12005684@centres.cult.gva.es

 

Missatges

Qui sou?

Com és el vostre territori?

Què em recomaneu vore del vostre poblat?

Quins són els vostres patricis?

Quan feu festa grossa al vostre poble?

TRAÇAT DE LA VIA AUGUSTA PELS QUATRE POBLES

5.- MESURES ORGANITZATIVES I CURRICULARS

Considerem fonamental que aquest projecte estiga immers al currículum ordinari, de manera que es treballen els seus continguts dins les àrees que li pertoquen i amb un enfocament globalitzat.

Totes les activitats al voltant del projecte, tant aquelles que tinguen un caràcter previ com les que es vagen concretant en el procés i posterior valoració, estaran basades en la cooperació, participació activa, reflexió, posada en comú, diàleg. Pretenem afavorir al màxim el treball col·laboratiu entre l'escola, els nouvinguts (alumnes i famílies) i l'entorn (proper i llunyà).

Les propostes de treball abarcaran, de forma global i amb unitat d'acció, els distints espais i contextos on es desenvolupa l'activitat de l'alumnat: els aularis i els recursos informatius i culturals de l'entorn

Les propostes de treball abarcaran, de forma global i amb unitat d'acció, els distints espais i contextos on es desenvolupa l'activitat de l'alumnat: els aularis i els recursos informatius i culturals de l'entorn i dels espais físics dels immigrants.

Diferenciarem tres moments bàsics d'actuació:

Activitats de planificació. Tindran lloc a tots quatre aularis. Conduïdes pel professorat del grup-classe. S'introduiran aquells conceptes, habilitats i continguts necessaris per encetar el projecte. Estaríem parlant d'activitats de motivació i planificació.

Activitats d'execució. Tindran lloc tant a l'escola com als pobles. Encara que guiades pels mestres, intervindran totes les persones que, de manera voluntària, puguen aportar informació. En aquestes activitats, es facilitaran els mecanismes i procediments per tal que l'alumnat participe al màxim en el procés d'elaboració. Els alumnes recolliran informació que després serà analitzada i seleccionada. D'altra banda, en aquest punt del procés, es faran tallers de lectoescriptura.

Activitats d'avaluació i comunicació. Tindran lloc, en un primer moment, a l'aula i als centres, amb una orientació d'obertura a l'àmbit comarcal i intercultural. És ací on tindrà cabuda l'organització de tallers de teatre i de ràdio (als 4 aularis) per tal de difondre i comunicar les experiències. En un dels pobles del CRA s'organitzarà una diada de presentació del Patrimoni i Futur. Aquesta mostra estarà coordinada pels mestres, però involucrant altres membres de la comunitat (pares, família, veíns, nouvinguts, coneguts…) Es treballarà, fonamentalment, la consolidació, transferència i comunicació dels aprenentatges realitzats. I, a més del muntatge de la mostra, el projecte culminarà en l'el·laboració d'unes carpetes de treball sobre el catàleg "El nostres pobles" (un catàleg patrimonial) i un CD amb activitats escolars. Ambdós respondran als objectius inicials: revertir a l'entorn allò que ens ha aportat a l'escola i potenciar una valoració col·lectiva d'allò que és nostre i patrimoni de la humanitat.

En resum, per a un millor funcionament del projecte, adoptem les següents mesures organitzatives:

6.- IMPLICACIÓ DEL CENTRE

El Claustre del Trescaire està implicat amb el projecte al cent per cent. Amb assemblea i de forma consensuada s'ha acceptat dur endavant el projecte del Recull Patrimonial i Futur per a aquest curs 2004-05. Per aquest motiu, aquest Projecte estarà contemplat a la programació d'aula de cada professor, quedarà reflectit també al Projecte Educatiu de Centre i al Projecte Curricular. A tal efecte, es faran les modificacions i adaptacions necessàries per a un bon funcionament de l'esmentat projecte de Compensatòria.

De forma esquematitzada, les principals tasques assumides pel Claustre en són les següents:

7.- AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE

A mesura que es vagen complint totes i cadascuna de les seqüències organitzades per desenvolupar el projecte, es pot anar fent la seua avaluació i seguiment. Com que cada setmana el Claustre del Trescaire es reuneix, es pot posar sobre la taula tot allò que s'ha copsat en cadascun dels aularis, els entrebancs que s'han tingut en cada poble i l'experiència de com s'ha pogut solucionar.

El seguiment del projecte s'ha de dur tenint en compte els següents moments d'actuació:

L'avaluació del projecte.

Farem tres trobades principals d'avaluació. Aquestes es correspondran en els següents moments del projecte:

 • realització d'enquestes

 • recollida de la informació

 • organització de la informació

 • contextualització

 • classificació per temes tractats.

 • treball del text

 • lectura i revisió en comú

 • escriptura

 • dibuix

 • video

 • difussió: dibuix, fotos, video, ordinador, teatre...

Treballarem també per racons: d'imatges, de l'ordinador, de manuals, de televisió...

Treball en equip: teatre, tallers inter-classe i inter-aulari. Barrejarem xiquets de diferents edats i aularis per afavorir la relació.


12/11/2006 22:03:54