Recull patrimonial
Projecte del C.R.A. curs 2003/04


CONSIDERACIONS PRÈVIES

Des de que iniciàrem el pla d'acollida, ens proposàrem per a cada curs escolar la concreció dels seus objectius en uns PROJECTES ANUALS. És aixina com el curs 1999-00 encetàrem el Projecte "El nostre patrimoni", el 2000/01 i 2001/02 continuàrem amb els projectes de "Recuperant el passat" i "La dolça gastronomia", respectivament.

El proppassat 2002-03 encetàrem el projecte "Literatura Popular" amb una previsió de dos anys. La primera part del projecte finalitzà amb l'edició d'un recull de contes que editàrem i que gràcies a la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes ha pogut arribar a la major part dels centres públics de la província de Castelló.

Aquests projectes són tota una declaració d'intencions educatives i de com entenem en el CRA El Trescaire la comunitat educativa.

En principi, ens hem marcat uns objectius i una metodologia general que responen a la filosofia del nostre tarannà i que ens serveixen de marc referencial des d'on inferir el nivell següent de concreció: els projectes anuals.

Vet ací:

A).- OBJECTIUS GENERALS

 1. Desenvolupar un model educatiu sensible al pluralisme cultural de la nostra societat.

 2. Promoure processos de formació del professorat per afavorir un canvi d'actituds front a l'educació intercultural.

 3. Al poble el que és del poble.

 4. Proporcionar a l'alumnat, activitats i instruments d'anàlisi i de valoració crítica, per generar una interacció multicultural harmònica i enriquidora, i evitar situacions de marginació i conductes racistes i/o xenòfobes.

 5. Sensibilitzar el professorat, els alumnes, les famílies, les institucions i els agents socials.

B).- METODOLOGIA GENERAL.

 1. Planificació d'activitats motivadores i culturalment significatives.

 2. Implicació activa dels alumnes en el seu aprenentatge: partint de les idees prèvies, que interpreten, elaboren i avaluen els seus coneixements.

 3. Emprar dinàmiques de treball cooperatiu, que afavoreixen les relacions interpersonals entre els alumnes.

 4. Desenvolupar el diàleg com procés comunicatiu per arribar al consens i el pensament crític per millorar l'autonomia, l'empatia, l'autoestima i el rendiment acadèmic.

 5. Aprofitar els recursos del context cultural i físic per aconseguir una sociabilització i integració real a l'aula.

 6. Distribuir de forma equitativa els rols i compartir les responsabilitats de les tasques a l'aula, per millorar la gestió democràtica i la presa de decisions conjuntes professor/alumnes.

 7. Dissenyar activitats que impliquen en l'autoavaluació del procés d'aprenentage als agents responsables.

El C.R.A. El Trescaire, dissenya anualment un projecte que, directament i transversal, acompleix i consolida tots aquests objectius amb la metodologia esmentada.

Enguany, per aquest curs 2003-2004, continuem amb el projecte encetat el curs anterior, que denominàrem Literatura Popular i que en guany prendrà forma sota la llegenda Recull Patrimonial i que tot seguit expliquem.

LITERATURA POPULAR II

RECULL PATRIMONIAL

PROJECTE DE TREBALL 2003/04

JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte bianual denominat Literatura popular consisteix en recollir (a l'àmbit de la comunitat educativa) tot un seguit de contes, llegendes, dites, anècdotes, cançons i vivències en general, per tal de treballar la lecto-escriptura, dinamitzar i animar a la lectura, compartir experiències amb els més majors, enriquir-nos amb les contalles dels nouvinguts i, amb tot això, dramatitzar algunes de les contalles, i editar amb suports vàris (com per exemple paper, CD, video, ràdio) l'experiència de la diversitat comarcal amb la incorporació d'altres indrets d'on pertanyen els alumnes nouvinguts, implicant a tota la comunitat educativa.

Les passes a seguir serien aquestes:

La Literatura popular vol ser un recorregut per la memòria històrica i també actual dels nostres pares, avis i d'indrets tant diversos i llunyans com ho poden ser els punts d'origen d'alumnes nostres immigrants.

Aquest projecte ha partit d'unes premises bàsiques: donar a conéixer l'entorn i les característiques comunes i particulars de tots quatre aularis als nou-vinguts, obrir l'escola a la interculturalitat i a la comarca i, així, re-conéixer la realitat comarcal i la varietat intercultural com a cosa enriquidora i no creadora de divisions i partidismes. Que la gent de la comarca aprenga a valorar allò que formant part del seu patrimoni, de la cultura popular, no ha assolit, generalment, el prestigi que mereix, i, al mateix temps, apropar-lo a la realitat quotidiana de l'alumnat, integrant amb un tot les diversitats alienes a la nostra cultura.

La Literatura Popular és un projecte amb dues vessants. Una que implica tota la comunitat educativa del CRA El Trescaire: alumnat, pares, familiars, coneguts, dels quatre pobles i també a les famílies i alumnes nouvinguts. En esta vessant caldrà que els pares col·laboren activament i ajuden els fills en el procés de recerca i, fins i tot, d'elaboració de l'enregistrament d'algunes cançons. Conéixer i oir contalles i cançons de zones tant llunyanes i diverses com Perú, Bulgària, Marroc o Romania, enriquirà més a l'alumnat en general i ajudarà a la comprensió i el respecte als immigrants i les seues formes de vida.

A través de la Literatura Popular farem que totes les famílies de nouvinguts s'integren de la forma més adient i hi participen en les tasques escolars com qualsevol altra família de la zona.

RECULL PATRIMONIAL

La segona vessant, la que enguany pensem encetar, fa referència al tractament lecto-escriptor de tot el projecte i a l'ús de les noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC).

Entenem que la Comunicació Audiovisual és un llenguatge complert i, com a tal, té els seus propis codis i normes de funcionament. Així mateix, els missatges que emeten els mitjans provoquen uns determinats efectes en els consumidors. És per això que considerem imprescindible que l'alumnat del segle XXI estiga ben preparat per desxifrar els missatges audiovisuals, conega el seu llenguatge i puga produir els seus propis missatges.

En un món cada vegada més mediatitzat pels mitjans de comunicació i per les noves tecnologies, és necessari saber descodificar adequadament la informació que ens arriba i saber-la utilitzar correctament. Amb l'aparició de les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació apareix un nou concepte de llenguatge: el llenguatge multimèdia que incorpora un nou element: la interactivitat. És per això que avui creiem necessari fer una nova definició de l'Educació Audiovisual, afegint tots els elements que les noves tecnologies ens aporten i tenint molt en compte que el domini del llenguatge multimèdia suposa també, i sobretot, el coneixement dels codis del llenguatge audiovisual.

En definitiva, creiem que l'objectiu fonamental de la competència bàsica en Educació Audiovisual és aconseguir que l'alumnat sàpiga llegir i escriure missatges audiovisuals i així esdevinga capaç de fer un ús racional dels mitjans de comunicació audiovisuals.

En anys anteriors hem fet projectes d'animació a la lectura, fonamentalment l'ús de la biblioteca i treballant llibres e lectura en activitats de motivació abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura. També s'ha treballat el llenguatge del còmic i el text de la recepta de cuina des d'infantil a sisé.

Per seguir en aquesta líniea, en el CRA El Trescaire volem treballar la Literatura Popular del nostre entorn i la de l'entorn del nostres alumnes immigrants.

Durant dos anys la literatura popular dels nostres pares i avis serà la nostra font d'informació. A partir d'ací es redactarà pels alumnes i serà comunicada mitjançant la ràdio, fotografies, diapositives, teatre, video, ordinador...

Serà important el paper de les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) com a transmissor i conservador de la informació rebuda. Per què? perquè quan els alumnes arriben a l'escola ja són consumidors habituals d'imatges audiovisuals. Per tant, l'escola ha de potenciar el desenvolupament d'estos processos comunicatius per tal d'esdevenir un model constant de comunicació. L'escola ha de fer possible la comprensió de les imatges de la mateixa manera que potencia la comprensió dels estímuls verbals.

El llenguatge audiovisual està tant arrelat a la realitat que no és possible prescindir-ne si volem partir dels interessos del xiquets.

OBJECTIUS DEL PROJECTE LITERATURA POPULAR-RECULL PATRIMONIAL

Obrir llaços de col·laboració nouvinguts-escola-entorn.

Conèixer altres cultures i aprendre a respectar-les, com a fruit de la diversitat existent.

Establir una doble relació escola - entorn: primer l'entorn (proper i llunyà –cas d'immigrants-) facilita informació i després, l'escola processa la informació, li dóna forma i la publicita.

Entendre el concepte de diversitat com un enriquiment i no com una amenaça.

Afavorir la mútua coneixença d'individus de diferents col·lectius i promoure actituds d'acostament.

Promoure la interrelació i l'intercanvi entre els diferents grups culturals que coexisteixen amb nosaltres per tal de fomentar una societat intercultural.

Preparar els alumnes per una societat que cada vegada és més plural, on hi puguen conviure moltes cultures diferents sense que això siga motiu de conflicte.

Entendre que ser diferents no ens fa ser desiguals, i que aquestes diferències poden esdevenir recíprocament complementàries dels trets propis de l'entorn.

Aprendre a fer una recerca d'informació: de forma oral, gràfica o analitzant eines.

Assimilar la mecànica de selecció d'informació.

Interrelacionar les activitats extraescolars amb les propostes didàctiques a l'aula, de manera que hi haja una coherència i continuïtat entre el treball fet a l'aula i el de fora de l'escola.

Comprendre i reproduir alguns textos de tradició cultural (endevinalles, cançons, dites, contes, poesies...) mostrant actituds de valoració i interés cap a ells.

Interessar-se pel llenguatge escrit i valorar-lo com a instrument d'informació i goig, a més de ser un mitjà per a comunicar desitjos, emocions i informacions.

Treballar el llenguatge oral i escrit en general i la narració en particular.

Fomentar la capacitat d'escoltar i comprendre.

Partint de les necessitats dels alumnes, aprendre a elaborar materials (fitxes, plantilles, formularis, receptaris...) que els faciliten la tasca de recollida d'informació.

Expressar oralment les característiques esencials d'una seqüència.

Valorar el treball en equip, posada en comú i debat.

Saber narrar una seqüència mitjançant la utilització d'imatges fixes i en moviment.

Utilitzar la tecnologia audiovisual com a mitjà d'expressió en les àrees d'aprenentatge.

Saber valorar la dimensió estètica dels continguts audiovisuals. (TIC)

Publicitar el resultat del projecte al món educatiu.

CONTINGUTS A TREBALLAR EN EL PROJECTE 2003/04

ACTIVITATS

Diferenciarem tres moments bàsics d'actuació:

Resum d'activitats

Organització de les activitats

METODOLOGIA DEL TREBALL

Criteris metodològics

Considerem fonamental que aquest projecte estiga immers al currículum ordinari, de manera que es treballen els seus continguts dins les àrees que li pertoquen i amb un enfocament globalitzat.

Totes les activitats al voltant del projecte, tant aquelles que tinguen un caràcter previ com les que es vagen concretant en el procés i posterior valoració, estaran basades en la cooperació, participació activa, reflexió, posada en comú, diàleg. Pretenem afavorir al màxim el treball col·laboratiu entre l'escola, els nouvinguts (alumnes i famílies) i l'entorn (proper i llunyà).

Les propostes de treball abarcaran, de forma global i amb unitat d'acció, els distints espais i contextos on es desenvolupa l'activitat de l'alumnat: els aularis i els recursos informatius i culturals de l'entorn i dels espais físics dels immigrants.

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE

CURS 2003-2004


12/11/2006 21:55:43