Hola, esta és la nostra escola
Projecte del C.R.A. curs 2005/06


Hola, esta és la nostra escola

1).- CARACTERÍSTIQUES I MOTIVACIONS.

Des de que ens contituírem com a CRA (1999), que hem estat treballant amb projectes participatius, i hem adoptat el concepte de participació com la implicació mental i actitudinal d'una persona en una situació de grup, que li anima a contribuir als objectius del grup i a compartir la responsabilitat en la seua consecució. En este sentit, participació significa capacitat d'actuar junt amb altres, sense que desaparega el valor personal de l'acció. Les dos notes característiques d'una participació responsable i educativa són la solidaritat i l'oposició justificada.

La solidaritat és una disposició constant a acceptar i a realitzar la part que a un li correspon en la comunitat. L'oposició justificada i constructiva no contradiu l'actitud de solidaritat, sinó que més prompte la vivifica i enfortix. Una educació per a la participació demanda una integració adequada dels protagonistes (alumnes) i els mediadors (professors i pares). La participació pot ser, al mateix temps, un mitjà i un fi: com a mitjà, aprenem per mitjà de la participació; com a fi, aprenem per a la participació.

Tenint en compte este marc teòric, des de que començarem com a Col·legi Rural Agrupat, replantejàrem el problema de la participació dels pares en els nostres centres de la Pobla, Benlloch, Vilanova d'Alcolea i la Torre d'En Domènech.

L'aula és el lloc més adequat per a viure esta cultura participativa, per mitjà de l'aprenentatge d'actituds democràtiques de respecte i tolerància. Així mateix, podem partir de la pròpia aula per a fomentar la participació dels pares en el centre.

Les noves relacions que els professors han hagut d'establir amb els pares constituïxen un dels reptes més importants del procés educatiu. La comunicació amb els pares ha sigut sempre una part del treball i la responsabilitat del professorat, que sol insistir en la importància del suport en casa per a l'èxit en l'escola. En els últims anys, la implicació dels pares en l'escola s'ha intensificat, s'ha tornat més permeable, i pensem que els projectes anuals de treball inserits al currículum han sigut aquella pedra angular que ha possibilitat aquesta bona relació.

Després de varis anys de treballar amb Projectes de Compensatòria, l'últim d'ells (Patrimoni i Futur) amb una durada de dos anys, hem arribat a la conclussió de considerar el Projecte com una necessitat als nostres centres: és la pedra angular que consolida els aularis d'un CRA, peça fonamental que potencia el sentiment de pertinença a un sol centre i també és el recurs curricular per excel·lència a l'hora d'integrar els nouvinguts (alumnes i famílies) al nostre entorn, no només escolar sinó també social.

Els nostres projectes han aconseguit que la comunitat educativa es senta partícep en l'educació dels seus fills, corresponsable amb el procés d'ensenyament-aprenentatge i també pel que fa a l'escala de valors.

Per tot açò, solicitem, un any més , l'aprovació del següent projecte “Hola, esta és la nostra Escola”, amb la consignació dels recursos pertinents.

Mercés de bestreta.

2).- NOMBRE D'ALUMNES AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ:

38 alumnes, la qual cosa representa un 24'20 %. Vore l'Annex II

3).- TIPUS DE PROJECTE

El tema de la participació en els centres està previst en la legislació educativa. Ja apareix en la LGE de 1970, però és la promulgació de la LOGSE, 1/1990, i la seua progressiva aplicació el que suposa una transformació en profunditat de la vida dels centres, especialment pel que fa a la participació i a l'establiment dels diferents plans d'actuació que configuren el projecte de centre. La implantació de la LOGSE va fer necessari establir uns objectius precisos per a l'organització i el funcionament dels centres, inspirats en els principis de participació de l'ensenyança.

Tots estos punts estan encaminats a aconseguir una gestió democràtica dels centres en què intervinguen no sols els distints sectors educatius implicats, sinó també la pròpia comunitat. Es tracta, en definitiva, d'implicar a tota la societat en la presa de decisions relatives a l'ensenyança, i això obliga a instaurar una voluntat de diàleg entre els distints sectors, així com una gestió compartida per tots.

D'altra banda, els estudis teòrics sobre les relacions entre pares i professors suggerixen que encara és necessari donar grans passos per a aconseguir una verdadera col·laboració entre els uns i els altres, per a anar més enllà, i aconseguir que les relacions siguen obertes i, al mateix temps, de mutu respecte.

L'ESCOLA INCLUSIVA

Hi ha un principi segons el qual l'educació té com a funció garantir la igualtat d'oportunitats. L'escola, avui, no aconseguix modificar les desigualtats socials i esdevé sovint una institució que reproduix les desigualtats existents. És evident que en la lluita per erradicar l'existència de desigualtats a l'interior del sistema educatiu és imprescindible el paper del que es coneix com a comunitat educativa i molt especialment els esforços realitzats per molts centres per tal d'implicar a alumnes.mestres, famílies... en allò que en alguns lloc ha acabat denominant-se Comunitats d'Aprenentatge i que pensem que ha de ser el primer pas per a una e Escola Inclusiva.

Diversos informes indiquen que el nostre sistema educatiu està fracassant. Potser el més rellevant és l'informe PISA. Aquest prestigiós informe internacional relaciona, en una de les seues últimes conclusions, que quan la despesa pública en educació s'incrementa, les diferents habilitats dels alumnes milloren notablement. També posa de manifest, per exemple, que en aquelles societats on la sensibilitat social i institucional per l'educació és més elevada (mesurat a través de diversos indicadors) els resultats dels alumnes milloren. Aquest és un dels principal problemes que tenim als centres: la resta de la Comunitat Educativa desconeix allò que a l'interior d'eixes quatre parets estem fent. Ho desconeix molt i hi participa (una cosa va unida a l'altra) no gens. No podem continuar fent de l'escola un apartheid cultural. Ans al contrari, l'escola s'ha de convertir amb el motor de canvi social essent un punt de referència on la societat puga convergir i vertebrar-se.

Si l'escola pública no compleix la seva vocació d'escola universal i tendeix de forma accentuada a ser només o bàsicament l'escola de referència dels sectors socials més populars es corre el risc de fer absolutament inviable l'aspiració d'igualtat d'oportunitats.

PER QUÈ AQUEST PROJECTE? (Resum de conclusions a què ha arribat el claustre)

Complicitat professorat-famílies

Pensem que “Hola, esta és la nostra Escola” és un projecte que interessa fer i que pot fer-se pels motius següents:

Els alumnes investigaran

4).- NOMBRE D'UNITATS DEL CENTRE

AULARIS

INFANTIL

PRIMÀRIA

LA POBLA

2

3

BENLLOCH

2

2

VILANOVA

1

2

LA TORRE

-

1

TOTAL

5

8

5).- LA POTENCIACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS (DE MÉS D'UNA LOCALITAT)

Tot i que aquest és un projecte d'un sol centre, no hem de perdre de vista que estem parlant d'un col·legi rural agrupat, constituït per quatre centres de quatre pobles distints. La vocació aglutinadora del projecte d'enguany continua amb l'estela deixada pels projectes anterior: convertir l'escola en un espai motivador i de confluència on els quatre pobles estiguen representats i hi col·laboren generant un esperit de comarca i de destí comú.

Amb l'escola, totes les institucions, associacions, veïnat, pares i mares d'alumnes, dels quatre pobles, han estat col·laborant i participant com esperem aquest proper curs ho facen també. Sobre tot, esperem potenciar la col·laboració dels Ajuntaments.

6).- NIVELL D'IMPLICACIÓ DEL CENTRE

El nivell de participació del professorat i equip directiu és total, al cent per cent. Aquest projecte ha eixit de les aportacions de tot el claustre i ha estat consensuat i aprovat per tots. Cadascú assumeix la responsabilitat que li pertoca aixina com la necessitat de la coordinació pertinent.

7).- ADEQUACIÓ DELS RECURSOS SOLICITATS

Demanem recursos únicament econòmics per a la realització de les activitats que esmentem en el Projecte “Hola, esta és la nostra escola”. La quantitat la donem especificada al quadre de l'annex II

8).- CONTINGUTS

8.1).- TÍTOL DEL PLA: Hola, esta és la nostra Escola

Anem a preparar una investigació sobre l'educació en els nostres pobles del CRA. De ben segur que el material que treballarem avivarà la nostra curiositat i la història a través de fotografies sobre la vida escolar i social dels nostres pobles, de documents normatius, administratius, d'organització de l'escola, d'assessorament i suport a la tasca docent; materials metodològics i didàctics com els mapes, esferes, instruments de laboratori, murals...; materials de l'alumne com a quaderns personals, quaderns de rotació, dibuixos, poesies, redaccions, exàmens, treballs manuals, labors...; llibres de lectura, de text, de consulta, enciclopèdies i atles; i altres objectes de distintes èpoques sempre relacionats d'alguna forma amb l'escola.

La posada en marxa d'este treball d'investigació suposa l'arreplegada i classificació de materials relacionats amb l'escola, l'assistència de personalitats i col·lectius que han sigut actors i autors d'esta història, a més de la col·laboració de l'alumnat de l'escola actual que ha de comparar i valorar situacions diferents.

8.2).- OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Objectius específics

Objectius més generals

8.3).- TEMPORITZACIÓ

Octubre 2005:

Informació i sensiblització de la comunitat educativa.

Novembre 2005:

Proposta de treball, busca de material, entrevistes, etc

Gener 2006

Observació i classificació de tot el que es demana 

Febrer 2006

Anàlisi de la informació arreplegada. Busca de semblances i diferències entre el passat i el present. Identificació de canvis i permanències. Extracció de conclusions.

Març 2006

Tallers amb pares i xiquets. Producció de textos, elaboració de maquetes i cartelleres.

Abril i Maig 2006

Muntatge de tot el material rebut, arxius d'imatge, text i so per elaborar un DVD.

Juny 2006

Presentació i lliurament a tota la comunitat educativa del material elaborat.

8.4).- DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Activitats:

Participen:

Aspectes possibles a investigar:

 • L'escola com element físic. Ubicacions distintes de l'edifici escolar al llarg del temps.

 • Estudi comparatiu de l'ensenyament als països d'origen de l'alumnat nouvingut

 • Material didàctic, la seua evolució: regles, peses, mapes...

 • Material imprés: llibres, quaderns rotació, exercicis...

 • Materials de l'alumne: llibretes, estoig...

 • Labors

 • Relacions de les institucions amb l'escola (ajuntament, moviment, bisbat...)

 • Esdeveniments: festes religioses, polítiques...

 • Cançons, l'Educació Física i Cívica...

 • Metodologia:

 • Recerca de gent del poble (inclosos nouvinguts) que vulguen/puguen vindre al centre per informar-nos

 • Enregistrament (video, gravació, notes, fotogràfic, dibuix,...) de les intervencions.

 • Treball a l'aula sobre el material (classificació, elaboració de text, reproducció dramatitzada de situacions, anàlisis comparatiu, descripció cels canvis i de les similituds observades...)

 • Selecció i classificació de material aportat per l'alumnat (llibres, llibretes, labors, fotos...)

 • Visites (si cap la possibilitat) a les antigues instal·lacions de les escoles.

 • 8.5).- MESURES ORGANITZATIVES I CURRICULARS ESPECÍFIQUES.

 • Mesures més comunes: grups flexibles i de reforç.

 • Caldrà fer un calendari de visites i d'eixides per tal de coordinar-nos tutors i especialistes.

 • Adequar la PGA al Projecte per tal de no solapar objectius ni continguts.

 • 8.6).- AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA

  L'equip de reponsables directes del projecte serà qui prepararà documentació i les sessions per tal d'avaluar la marxa del projecte. A tal efecte es reunirà una vegada al mes. Com que cada membre de l'equip de responsables està en una aulari diferent, d'alguna manera aquest serà qui coordinarà el desenvolupament del projecte a l'aulari pertinent.


  12/11/2006 22:05:31