Bio - Eco
Projecte del C.R.A. curs 2008/09


PROJECTE BIO-ECO

17,34 Mb

RESUM DEL PROJECTE.

Aquest curs 2008-09, els quatre aularis del CRA El Trescaire, ens hem proposat fer un projecte per sensibilitzar a la Comunitat Educativa vers el medi ambient i els productes ecològics. D'ahí el seu nom de BIO-ECO.

Amb una temàtica comuna, o almenys similar, cada aulari ha desenvolupat el seu propi subprojecte cercant la participació de la comunitat educativa, involucrant pares, institucions i associacions per tal de cercar tot un seguit d'objectius de conscienciació i de pautes de conducta.

OBJECTIUS GENERALS

 • Tindre una visió sistèmica del medi, és a dir, com un conjunt d'elements en interacció.

 • Aprendre que el medi és un sistema d'interrelacions dinàmiques, físiques, biòtiques, econòmiques, socials i culturals.

 • Incorporació d'actituds d'interés vers el medi ambient.

 • Adquirir aptituds per resoldre problemes ambientals.

 • Tindre capacitat d'avaluació.

METODOLOGIA GENERAL

 • Identificar el problema.

 • Elaborar hipòtesi.

 • Verificar hipòtesi.

 • Formulació de conclusions.

 • A tal efecte:

 • Acotarem la temàtica a desenvolupar.

- Concretarem el nivell.
- Definirem clarament els objectius generals.
- Prepararem les tècniques didàctiques i la distribució temporal.
- Dissenyarem l'avaluació.

 

IDEES PRÈVIES – CONÉIXER – COMPRENDRE – ACTUAR

 

VILANOVA D'ALCOLEA

LA TORRE D'EN DOMÉNEC

PROJECTE "LES TRES AS"

(Aire-Aigua-Aliments)

BLOCS DE TREBALL

1.- L'ENERGIA

2.- L'AIGUA

3.- ALIMENTS

4.- CONCEPTES TRANSVERSALS

5.- EIXIDES PREVISTES

6.- TEMPORITZACIÓ

 

1).- L'ENERGIA

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Saber la importància de l'energia en el funcionament de l'ecosistema.

 • Conèixer diferents tipus d'energia.

 • Ser conscients de la importància de l'ús d'energies renovables.

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Des d'un principi l'ésser humà ha utilitzat l'energia per a cobrir les seues necessitats. En la prehistòria va descobrir el foc, el que va suposar la seua primera font energètica per a obtenir calor i cuinar aliments.

Ja en l'Edat Mitjana la llenya es va utilitzar per a la fabricació de carbó vegetal que va servir en la Revolució Industrial, com un combustible per a moure màquines.

En el segle XIX es va començar a utilitzar el petroli per a l'obtenció de querosé, usat en la il·luminació i, posteriorment, la gasolina en motors i el gas-oil en la calefacció.

Al voltant de 1950 va començar a utilitzar-se l'energia nuclear en els reactors per a l'obtenció d'electricitat.

En l'actualitat s'estan utilitzant energies renovables que no produeixen contaminació i són inesgotables.

Fonts d'energia:

ENERGIES NO RENOVABLES

1 . carbó

2 . petroli

3 . gas natural

4 . urani

ENERGIA RENOVABLES:

1 . solar

2 . hidràulica

3 . eòlica

ACTIVITATS:

 • - Visita a un hort solar.

 • - Visita a LM Glasfiber: pales aerogeneradors

 • - Observació d'un calfador d'aigua (teulades de cases)

ACTITUDS

Però què puc fer jo en la meua localitat?:

 • - REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC:

 • .1 Utilitzar bombetes de baix consum.

 • .2 Comprar equips eficients.

 • .3 No obrir la porta del frigorífic si no és necessari.

 • .4 No mantenir encesa "en espera" el televisor.

 • .5 Salvapantalles de l'ordinador en negre.

 • .6 Posar l'aire condicionat a 25ºC.

 • 2).- L'AIGUA

  Igual que en qualsevol ecosistema natural l'aigua constitueix un recurs vital i indispensable en l'ecosistema urbà. Diàriament fem ús d'ella per a infinitat d'activitats relacionades amb l'àmbit domèstic (higiene personal, neteja...), agrícola (regadiu) i industrial (processos de fabricació).

  En moltes ocasions, l'aigua, una vegada usada pels ciutadans en els habitatges i en les indústries, es retorna al mitjà natural amb grans índexs de substàncies contaminants (olis, sabons, detergents, pintures, productes tòxics,...) que la fan nociva per als éssers vius que l'habiten.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • - Conèixer la importància de l'aigua com un recurs indispensable.

  • - Ser conscients de la importància de la depuració de les aigües en l'ecosistema urbà.

  CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • - Conéixer el cicle de l'aigua.

  • - Discriminar els usos de l'aigua:

 • - Industrial

 • - Agrícola

 • - Domèstica

  • - Relació entre el canvi climàtic i l'aigua.

  ACTIVITATS:

  • - Estudi de fonts, pous, sèquies, sènies.

  • - Analitzar estes aigües.

  • - Les entrades de l'aigua al municipi.

  • - Les eixides de l'aigua: clavegueram, depuradores...

  ACTITUDS:

  • - Economitzar el consum de l'aigua.

  3).- ALIMENTS:

  OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • - Conéixer i diferenciar la qualitat dels productes naturals vers els industrials.

  • - Seguir el procés de plantació i conreu d'un producte de forma ecològica.

  CONTINGUTS-ACTIVITATS

  • - La carn: visita granges de pollastres i porcs.

  • - Els ous de granja versus ous de casa.

  • - Visita d'un hort.

  • - Tastar els productes naturals per comparar-los amb els industrials.

  • - Treball de plantació a l'hort.

  ACTITUDS

  • - Valorar el consum de productes ecològics.

  • - Potenciar el seu consum.

  • - Saber com localitzar-los.

  4).- CONCEPTES TRANSVERSALS

  • - Conéixer el significat dels símbols bio eco i reciclatge més comuns.

  • - Campanya bosses de colors per dipositar deixalles diferents: groc i verd.

  • - Emmagatzenament de piles i bateries a l'ajuntament.

  • - Manualitats: visites de persones que ens han d'ensenyar a fer manualitats amb elements de reciclatge o amb materials casolans. Caldrà quedar amb elles i explicar-les que volem fer, com aconseguir el material, dies que han de vindre, etc.

  5).- EIXIDES PREVISTES

  • - Hort de Manolo, ous de casa.

  • - Ovelles de Zeus

  • - Granja pollastres

  • - Granja bacons

  • - Hort solar de les Coves

  • - LM Glasfiber

  • - Ecoparc Castelló

  • - Desert de les Palmes:

 • - El 4 de desembre Infantil: c. interpretació i desert palmes.

 • - El 17 de desembre 3r Cicle: centre d'interpretació i castell de Montornés.

 • - L'11 de maig 1r i 2n Cicles

 • Parlar amb Araceli ver visitar l'hort i l'equitació.

  Parlar amb Manolo per visitar l'hort i gallines, explicació científica.

  6).- TEMPORITZACIÓ

  ABANS DE NADAL

  • - Contactar amb els pares per fer manualitats nadalenques.

  • - Vore quins pares estan disposats a col·laborar en la resta d'activitats.

  • - Visitar granges / LM / Hort Solar.

  • - Observar els aliments que prenem.

  DESPRÉS DE NADAL

  • - Començar els treballs a l'hort. Visita instal·lacions equitació.

  • - Bloc de l'aigua i els símbols de reciclatge.

  • - Manualitats diverses amb material de reciclatge.

  DESPRÉS DE PASQUA

  • - Recullir informació.

  • - Elaboració de dossiers personals.

  • - Publicació digital o en paper.

  • - Presentació del projecte a la comunitat educativa.

  PROJECTE LES TRES ERRES

  BENLLOCH

  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

  El medi ambient, , amb els seus recursos finits, és una preocupació comuna a tots els pobles, els models vigents de producció i consum són insostenibles, l'escola s'ha d'involucrar i assumir la part de responsabilitat local i global que li pertoca, impartint una correcta educació mediambiental, necessària per caminar cap a un sistema de vida sostenible.

  La proliferació dels envasos i embalatges d'un sol ús, l'eliminació dels envasos retornables, la cultura actual "d'usar i llençar" porta greus conseqüències ecològiques com l'augment de les deixalles, el malbaratament dels recursos naturals i el de les matèries primeres.

  Per exemple l'ús abusiu que es fa de les bosses de plàstic, residu que té una vida útil curta, de 2 a 12 minuts, contrastablement tarda de 100 a 1000 anys en descompondre's.

  L'alumini és un material molt valuós extret de la bauxita, aquesta extracció causa greus impactes ambientals i socials.

  El 45% de les deixalles que produïm a casa son fàcilment reciclables. La "basura" diària conté un 33% de matèria orgànica que pot tornar a la terra en forma de compost.

  Al nostre poble ja hi ha gent que gestiona bé els residus de la llar, però una bona campanya pot afavorir un consum més responsable i una participació més elevada en les recollides selectives.

  OBJECTIUS

  1. Fomentar el respecte per l'entorn, el medi ambient i el món en general.

  2. Educar la comunitat educativa en la prevenció de residus i el consum responsable.

  3. Reduir, reutilitzar i reciclar els materials utilitzats en els sistemes de producció i consum.

  4. Gestionar adequadament els residus generats a l'escola i a la llar.

  5. Concienciar la comunitat educativa sobre la problemàtica residual de les bosses de plàstic.

  6. Reduir les bosses de plàstic a l'escola, a les llars i al poble.

  7. Concienciar la comunitat educativa sobre el benefici mediambiental que suposa reciclar la matèria orgànica.

  8. Elaborar compost a l'escola.

  9. Analitzar els consums i les possibilitats de canvi: embolcalls d'alumini, llums de baix consum...

  10. Establir hàbits respectuosos amb el medi ambient en el context escolar: apagar els llums, usar carmanyoles, tancar les aixetes, usar paper reciclat...

  11. Conéixer simbologia i etiquetatge ecològic

  12. Realitzar manualitats amb materials de rebuig.

  13. Sintetitzar la informació i difondre-la a la comunitat educativa.

  14. Participar en la campanya recicla a l'escola.

  15. Conéixer les energies alternatives.

  CONTINGUTS

  • - El consum responsable i la prevenció de residus.
  • - Les tres erres: Reduir, reutilitzar i reciclar.
  • - La gestió dels residus: Els residus d'aparells elèctrics i electrònics, el vidre, el paper i el cartró, els envasos lleugers, els medicaments i els seus envasos i les piles.
  • - Problemàtica residual de les bosses de plàstic.
  • - La matèria orgànica i el compostatge.
  • - Recursos no renovables: el petroli, la bauxita.
  • - Energies alternatives.
  • - Símbols i etiquetes.

  ACTIVITATS

  • - Investigar les recollides selectives que es gestionen al poble.
  • - Posar en comú la investigació i participar en les recollides.
  • - Curs de formació per a la comunitat educativa sobre la gestió de residus de la llar.
  • - Buscar informació sobre les temàtiques a tractar: internet, articles d'interès, llibres...
  • - Debatre i investigar sobre l'ús-abús de les bosses de plàstic
  • - Preparar una enquesta sensibilitzadora que face reflexionar les famílies sobre hàbits respectuosos amb el mediambient.
  • - Crear les mascotes del projecte.
  • - Fer instruments amb materials de rebuig.
  • - Celebrar el dia Benlloch net de plàstics: netejar els plàstics d'una zona determinada.
  • - A l'àrea d'artística fer bosses de pa, escriure lemes, dibuixos i regalar-les a les famílies.
  • - Fer ganxet amb bosses de plàstic de rebuig: barrets, bolsets, cistelletes.., ens visitarà Sole per ensenyar-nos a reciclar-les.
  • - Fer cartells animant la gent del poble a reutilitzar les bosses de tela, cabassos, i carrets de rodes.
  • - Habituar els pares a que porten les coses dels xiquets/es a l'escola en bosses de tela, l'esmorzar en saquet de tela.
  • -Fer una exposició-concurs de bosses de pa.
  • - Conèixer el cicle de la matèria.
  • - Diferenciar la matèria orgànica de la inorgànica.
  • - Realitzar cursos de formació en matèria de compostatge.
  • - Estudiar quin és el compostador més convenient per l'escola.
  • - Fer un seguiment de la maduració del compost.
  • - Preparar el sól per dipositar el compost madur.
  • - Visitar una planta de compostatge.
  • - Investigar el paper d'alumini.
  • - Debatre sobre l'ús del paper d'alumini.
  • - Realitzar càlculs sobre la quantitat de paper d'alumini que gastem a l'escola.
  • - Buscar possibles solucions per estalviar-ne.
  • - Fer manualitats amb llegums, arròs...
  • - Difondre i aplicar les propostes de millora al centre.
  • - Visionar l'obra de teatre: "Compra'm això" sobre la temàtica consumisme.
  • - Exposar a la comunitat educativa els estudis realitzats.

  TEMPORALITZACIÓ 1a activitat: Reduir les bosses de plàstic

  1r trimestre

  2n trimestre

  3r trimestre

  - Enquesta de participació en el projecte.

  - Sessió informativa formativa: el plàstic.

  - Debat: les bosses de plàstic.

  - Enquesta ecològica a les famílies.

  - Celebració: Benlloch net de plàstics.

  - Crear les mascotes del projecte.

  - Iniciar el pannell verd.

  - Crear instruments amb materials de rebuig.

  - Visita de Conxa: Fer bosses de pa per a les famílies infantil i primer cicle.

  - Visita de Sole: Fem ganxet amb bosses de plàstic. 2n i 3r cicle.

  - Exposició dels materials.

  - Exposició-concurs de bosses de pa.

  - Exposició de l'estudi a la comunitat educativa.

  - l'AMPA: paradeta a la fira amb materials de rebuig.

  TEMPORALITZACIÓ 2a activitat: Reciclem la matèria orgànica

  1r trimestre

  2n trimestre

  3r trimestre

  - Comprar un compostador
  -Sessió informativa-formativa: la matèria orgànica.

  -Curs formatiu: el compostatge cassola.

  -Plantar maduixes.

  - Manualitats de llegums, arròs...

  - Adobar les maduixeres amb el compost.

  - Visitar una planta de compostatge.

  TEMPORALITZACIÓ ALTRES ACTIVITATS

  1r trimestre

  2n trimestre

  3r trimestre

  - Curs formatiu: la gestió dels residus a la llar.
  -Debat: el paper d'alumini a l'escola.

  -Obra de teatre per a infantil: Compra'm això.

  -Recollida d'alumini, càlculs, informació i propostes de millora i difusió.

  -Llistat d'envasos retornables.

  Sintetitzar la informació en un Power Point i exposar l'estudi a la comunitat educativa.

  AULARI DE LA POBLA

  PROJECTE 2008/09

  OBJECTIUS

  • Conèixer diferents maneres de cria i alimentació dels animals.

  • Diferenciar els procediments d'obtenció de la llet

  • Aprendre els diferents tractaments de la llet i la posterior venda.

  • Conèixer els productes làctics i la seua elaboració.

  • Valorar els beneficis del reciclatge.

  • Realitzar diferens manualitats amb productes de reciclatge.

  • Tindre cura del medi ambient i promoure el reciclatge des de l'escola.

  CONTINGUTS

  • Cria i alimentació dels animals ( granges, ramats..)

  • Obtenció de la llet i venda

  *tradicional
  *industrialitzada: - envasat

 • envasat.

 • mètodes d'esterilització.

  • Productes làctis.

  *mètode artesanal
  *mètode industrialitzat.

  • · Elaboració de manualitats a partir del material reciclat procedent dels envasos dels productes làctics estudiats.

  • · Reciclatge a l'escola.

  METODOLOGIA.

  • . Planificar les activitats que siguen motivadores.

  • . Aconseguit implicació activa de tot l'aulari i del poble en general ( pares, iaios...)

  • . Cooperació per tal d'afavorir les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

  • . Aprofitar tots els recursos que puga oferir el poble ( visitar granja, fer formatge, treballar la llana, manualitats aprofitant productes reciclats...)

  ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

  Primer trimestre

  • . Reunió amb els pares de tot l'aulari per tal d'informar-los del projecte d'enguany i demanar-los la seua col·laboració.

  • . Presa de contacte amb les persones que vindran a l'escola per tal de organitzar la seua visita.

  • . Possible visita a la granja ecològica " El Morrudet" de Cabanes. ( 1ª quinzena de novembre)

  • .Intervenció dels col·laboradors a l'escola ( a partir de la 2ª quinzena de novembre)

  • . Reciclar dins de l'aula ( contenidor de paper i envasos)

  Segon trimestre

  • . Intervenció dels restants col·laboradors a l'escola.

  • . Visita a la fàbrica de Danone.

  Tercer trimestre

  • . Possible visita al ecoparc i final del projecte.

  • . Elaboració del dossier final de projecte.


  09/09/2010 17:02:38