A l'abast
Projecte del C.R.A. curs 2007/08


A l'abast

PROJECTE DE COMPENSATÒRIA

CURS: 2007-08

CENTRE  : Col·legi Rural Agrupat El Trescaire

CODI    : 12005684

ADREÇA  : c/ Raimundo Rebollida, 29

POBLACIÓ: 12183 Vilanova d'Alcolea (Castelló)

---=oOo=---

TÍTOL DEL PLA: A l'abast

Anem a preparar una investigació sobre com resolen els seus xicotets inconvenients, problemes diaris, domèstics, la gent dels nostres pobles del CRA. Per a entendre'ns, podem posar per cas...què fan quan a un xiquet li fa mal la panxa? Quines herbes li donen?, com llevarien una taca d'oli d'una camisa? què fer si et pica una abella al camp? com evitar que els gossos miccionen a la porta de ta casa?, com arreglar una corda grossa que se'ns haja trencat? com fer que les mosques no t'entren a casa? com fer fregues a una monyica lessionada? etc., etc.

De ben segur que el material que treballarem avivarà la nostra curiositat a través de l'experiència directa, recreant estes situacions a les nostres escoles, prenent nota sobre totes elles, fotografiant-les, enregistrant en video eixos moments, treballant després tota la informació, classificant-la, organitzant-la i finalment, editant-la.

La posada en marxa d'este treball d'investigació suposa l'arreplegada i classificació de materials relacionats amb els quatre pobles, l'assistència de persones i col·lectius que són actors i autors d'estes experiències, a més de la participació de tot l'alumnat i professorat de tot el CRA.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Objectius específics

 • Facilitar la integració social valorant la integració de les cultures.

 • Compensar carències del sector social d'origen.

 • Desenvolupar la competència comunicativa de les llengües.

 • Fer transferència de bones pràctiques

 • Descobrir, a través d'un paper actiu i protagonista, el ric espectre conceptual que sorgix de l'àmbit de les relacions de l'Escola amb el seu entorn i comprendre les distintes relacions socials que intervenen en l'organització de l'espai.

 • Posar l'alumne en contacte amb el capital historicocultural de l'Escola i el seu poble, per a avançar generant conflictes sobre allò que s'ha conegut, de manera que siga necessari incorporar nova informació i noves reflexions per a comprendre i explicar fets socials.

 • Obrir llaços de col·laboració nouvinguts-escola-entorn facilitant la integració social, valorant les diferents aportacions de les distintes cultures. Conèixer altres cultures i aprendre a respectar-les, com a fruit de la diversitat existent. Afavorir la mútua coneixença d'individus de diferents col·lectius i promoure actituds d'acostament.

 • Promoure la interrelació i l'intercanvi entre els diferents grups culturals que coexisteixen amb nosaltres per tal de fomentar una societat intercultural.

 • Preparar els alumnes per una societat que cada vegada és més plural, on hi puguen conviure moltes cultures diferents sense que això siga motiu de conflicte.

 • Objectius més generals

  TEMPORITZACIÓ

  Octubre 2007:

  Informació i sensibilització de la comunitat educativa.

  Novembre 2007:

  Proposta de treball, busca de material, entrevistes, etc.

  Gener 2008

  Observació i classificació de tot el que es demana.

  Febrer 2008

  Anàlisi de la informació arreplegada. Organització i classificació de tot el material arreplegat. Identificació de canvis i permanències. Extracció de conclusions.

  Març 2008

  Tallers amb pares i xiquets. Producció de textos, elaboració de maquetes i cartelleres.

  Abril i Maig 2008

  Muntatge de tot el material rebut, arxius d'imatge, text i so per elaborar un DVD.

  Juny 2008

  Presentació i lliurament a tota la comunitat educativa del material elaborat.

  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

  Activitats:

 • Preparar una exposició acumulativa de material entre els quatre aularis, per poble i una temàtica general.

 • Muntatge d'un curt en DVD amb totes les manifestacions dels col·laboradors, alumnes nouvinguts, familiars, intercalant fotografies testimonials, opinions de mestres, companys, etc, intentant reflectir tot el procés de desenvolupament del projecte, les seues dificultats.

 • Preparar un catàleg amb el resultat de la nostra recerca.

 • Concursos de títols, de dibuixos, d'auques, la millor anècdota...

 • Participen:

 • Avis.

 • Pares, locals i nouvinguts.

 • Alumnes, locals i nouvinguts

 • Mestres.

 • Institucions

 • Metodologia:

 • Recerca de gent del poble (inclosos nouvinguts) que vulguen/puguen vindre al centre per informar-nos.

 • Enregistrament (video, gravació, notes, fotogràfic, dibuix,…) de les intervencions.

 • Treball a l'aula sobre el material (classificació, elaboració de textos, reproducció dramatitzada de situacions, anàlisis comparatiu, descripció dels canvis i de les similituds observades…)

 • Selecció i classificació de material aportat per l'alumnat.

 • Visita (si cap la possibilitat) a una impremta.

 • MESURES ORGANITZATIVES I CURRICULARS ESPECÍFIQUES.

  • Mesures més comunes: grups flexibles i de reforç.

  • Caldrà fer un calendari de visites i d'eixides per tal de coordinar tutors i especialistes.

  • Adequar la PGA al Projecte per tal de no solapar objectius ni continguts.

  AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA

  L'equip de reponsables directes del projecte serà qui prepararà documentació i les sessions per tal d'avaluar la marxa del projecte. A tal efecte es reunirà una vegada al mes. Com que cada membre de l'equip de responsables està en una aulari diferent, d'alguna manera aquest serà qui coordinarà el desenvolupament del projecte a l'aulari pertinent.

  NOMBRE D'UNITATS DEL CENTRE

  AULARIS

  INFANTIL

  PRIMÀRIA

  LA POBLA 2 3
  BENLLOCH 2 3
  VILANOVA 1 2
  LA TORRE 0 1
  TOTAL... 5 9

  LA POTENCIACIÓ DE PROJECTES CONJUNTS (DE MÉS D'UNA LOCALITAT)

  Tot i que aquest és un projecte d'un sol centre, no hem de perdre de vista que estem parlant d'un col·legi rural agrupat, constituït per quatre centres de quatre pobles distints. La vocació aglutinadora del projecte d'enguany continua amb l'estela deixada pels projectes anteriors: convertir l'escola en un espai motivador i de confluència on els quatre pobles estiguen representats i hi col·laboren generant un esperit de comarca i de destí comú.

  Amb l'escola, totes les institucions, associacions, veïnat, pares i mares d'alumnes, dels quatre pobles, han estat col·laborant i participant com esperem aquest proper curs ho facen també. Sobre tot, esperem potenciar la col·laboració dels Ajuntaments.

  NIVELL D'IMPLICACIÓ DEL CENTRE

  El nivell de participació del professorat i equip directiu és total, al cent per cent. Aquest projecte ha eixit de les aportacions de tot el claustre i ha estat consensuat i aprovat per tots. Cadascú assumeix la responsabilitat que li pertoca aixina com la necessitat de la coordinació pertinent.


  05/08/2008 18:47:48